دبیرستان دخترانه سپهر (دوره دوم)

از دیگران تعریف کنید

۱۸ دی ۹۳, ۱۲:۲۰
هیچ وقت از خود سوال کرده اید که چرا زمانی که کسی از شما تعریف می کند خوشحال و شادمان می شوید ؟
دلیل این امر میتواند این باشد که همه شما سعی می کنید که در رفتار و گفتار و ... به نقطه ایده آل برسید و هر وقت شخصی از مطلوبیت رفتار و گفتار و ... شما صحبت می کند یا به عبارتی از شما تعریف می کند در حقیقت این پیام را به شما رسانده است که اغندکی به نقطه مطلوبتان نزدیک شدید و این یک خبر خوب و خوشحال کننده است .
احساس خوشحالی ناشی از این خبر باعث افزایش انگیزه شما شده و شما را بر آن می دارد تا گام های بلند تری در راه نزدیک شدن به نقطه ایده آل بر دارید .
حال که یک تعریف ساده می تواند چنان اثر شگرفی داشته باشد چرا آن را از دیگران دریغ می کنید ؟ هر گاه که دیدید طرف مقابل شما از نقطه ی قوتی مطلوب برخوردار است آن را ذکر کنید و از آن تعریف کنید .
 
نقشه سایت