آزمون آنلاین/مسابقه
 
اخبار آزمون  آنلاین
 آزمون آنلاین پیش دانشگاهی روز سه شنبه 2 آبان برگزار می گردد.
 
 
آزمون آنلاین شماره 1پایه  دهم و یازدهم روز پنجشنبه 4 آبان برگزار می گردد. 
 
آزمون آنلاین شماره 2 روز جمعه ، تاریخ 26 آبان 96 برای پایه دهم و یازدهم برگزار می گردد.
آزمون آنلاین شماره 3 برای پایه دهم و یازدهم در رشته های تجربی و انسانی در روز جمعه 96/11/27 برگزار می گردد.
 
 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 3 دهم انسانی - 27 بهمن


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
آزمون آنلاین

آزمون دهم تجربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
آزمون آنلاین

آزمون تاریخ چهارم انسانی


 
آزمون آنلاین

آزمون دهم انسانی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
آزمون آنلاین

آزمون دهم ریاضی


 
آزمون آنلاین

آزمون یازدهم انسانی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
آزمون آنلاین

آزمون یازدهم ریاضی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 2 پایه یازدهم ریاضی - 26 آبان

آزمون راس ساعت 14:15 آغاز می گردد.
مواد امتحانی آزمون دروس ریاضی ،  فیزیک و زمان آزمون 25 دقیقه می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 2 پایه یازدهم تجربی - 26 آبان

آزمون راس ساعت 13:40 آغاز می گردد.
مواد امتحانی آزمون دروس زیست و فیزیک و زمان آزمون 20 دقیقه می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 2 پایه یازدهم انسانی - 26 آبان

آزمون راس ساعت 13 آغاز می گردد.
مواد امتحانی آزمون دروس عربی و آرایه ادبی و زمان آزمون 20 دقیقه می باشد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 2 پایه دهم ریاضی - 26 آبان

 آزمون راس ساعت 12:15 آغاز می گردد.
مواد امتحانی آزمون دروس ریاضی ،  فیزیک و زمان آزمون 25 دقیقه می باشد.

 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 2 پایه دهم تجربی - 26 آبان

آزمون راس ساعت 11:40 آغاز می گردد.
مواد امتحانی آزمون دروس زیست و فیزیک و زمان آزمون 20 دقیقه می باشد.

 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 2 پایه دهم انسانی - 26 آبان

آزمون راس ساعت 11 صبح آغاز می گردد.
مواد امتحانی آزمون دروس عربی و آرایه ادبی و زمان آزمون 20 دقیقه می باشد.

 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 3 یازدهم انسانی -27 بهمن


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 3 یازدهم تجربی-27 بهمن


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 3 دهم تجربی 27 بهمن


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
نقشه سایت